black and white stripy

Wheel thrown black stoneware. Porcelain. Sgraffito